خط رنگ

۱- این واحد شامل خط تمام مکانیزه رنگ آمیزي قطعات پلیمري می باشد که در دو سالن به مساحت ۲۴۰۰متر مربع بنا شده است و ظرفیتی بالغ بررنگ آمیزي ۲۲۰۰ قطعه سپر در یک شبانه روز را دارد.

۲- خط رنگ رباتیک با ظرفیت ۳۶۰۰ قطعه سپر در ۲۴ ساعت در سایت تهران