ساخت و پشتیبانی

در زمینه ساخت و مھندسی نیز شرکت داراي سالن مجزا که داراي دستگاه ھاي ماشینکاري CNC از جمله دستگاه ھاي تراش، فرز و اسپارك می باشد.