فلزی

شامل دو سالن مجزا که وظیفه تولید قطعات فلزي بدنه خودرو شامل گلگیر ھا ،درب موتور و غیره را برعھده دارد. این مجموعه شامل ۹ عدد پرس ھیدرولیک و مکانیک با ظرفیت ۱۶۰ تا ۱۲۵۰ تن شایان ذکر است خط مونتاژ این واحد رباتیک مى باشد.