پلیمری

۱- شامل سه سالن مجزا که مشتمل بر ۲۸ دستگاه تزریق در تناژهاي کاري۳۰۰ تا  ۲۷۰۰تن می باشد. این واحد در زمینه تولید انواع قطعات پلیمري خودرو از جمله انواع سپرهاي خودرو فعالیت می نماید.

۲- واحد تزریق پلاستیک با دو دستگاه ماشین اینجکشن ۱۵۰۰ تن در سایت تهران