کامپوزیت

شامل سه سالن بالغ بر۳۱۲۰ متر مربع که یک سالن خط پیوسته تولید شیت SMC و دو سالن دیگر تولید و مونتاژ قطعات کامپوزیتی را بر عھده دارند.