سایت شماره دو اصفهان

 

  • سایت شماره دو اصفهان:

این سایت در فضایی بالغ بر ۸۰۰۰ متر مربع شامل سه سالن تولید و انبار و ۱۵ نفر نیرو جهت تولید کامپاندهای مهندسی مصرفی شرکت را بر عهده دارد. این سایت در حال حاضر داراي دو خط تولید اکسترودر با ظرفیت تولید روزانه حدود ۱۰۰۰۰ کیلوگرم کامپاند مهندسى می باشد که در طرح توسعه این سایت افزایش دوبرابري ظرفیت تولیدي مد نظر می باشد.