کامپاند مهندسی

این سایت در فضایی بالغ بر ۸۰۰۰ متر مربع شامل سه سالن تولید و انبار و ۱۵ نفر نیرو جھت تولید کامپاند ھای مھندسی مصرفی شرکت را بر عھده دارد. این سایت در حال حاضر داراي دو خط تولید اکسترودر با ظرفیت تولید روزانه حدود ۱۰۰۰۰ کیلوگرم کامپاند مھندسى می باشد که در طرح توسعه این سایت افزایش دو برابري ظرفیت تولیدي مد نظر می باشد.