دپارتمان کیفیت

 

  • دپارتمان کیفیت:

خلق کیفیت انتظار شرکت نیست بلکه وظیفه آن است. درهمین راستا دپارتمان کیفیت شرکت متشکل از واحدهای تضمین کیفیت و کنترل کیفیت با همکاری واحد آزمایشگاه و با حضور بیش از ۲۰ نفر از کارشناسان و متخصصان علوم مختلف تولیدات شرکت را از بدو ورود به شرکت بازرسی و کنترل و محصول خروجی را به عنوان نماینده مشتری از نظر کیفیت تضمین می نمایند.