دنا پلاس

مجموعه سپر جلو

شماره فنی محصول IK00197580 :

پوسته این قطعه از مواد کامپاندینگ پلی پروپیلن (PP ) با ا ستومر(POE ) همراه با مستر بچ مشکی با ضربه پذیری با مقاوم به هوا زدگی و مقاوم به UV با رنگ ثابت تولید می شود.
محصول کامل شامل اجزا: جلو پنجره بالایی( از جنس PP )،زه کرومی دور جلو پنجره بالایی( از جنس ABS )،آرم جلو پنجره بالایی( از جنس )ABS زه کرومی دور جلو پنجره پایینی (از جنس،) PP جلو پنجره پایینی (از جنس،) ABS این محصول در سه آپشن با پرایمر ،بدون پرایمر و رنگی قابل ارائه می باشد.

مجموعه سپر عقب

شماره فنی محصول: ۹۶۴۸۲۹۷۰۷۷

شماره فنی محصول IK00014080 : پوسته این قطعه از مواد کامپاندینگ پلی پروپیلن (PP) با ا ستومر(POE) همراه با مستر بچ مشکی با ضربه پذیری با مقاوم به هوا زدگی و مقاوم
به UV با رنگ ثابت تولید می شود. محصول کامل شامل اجزا: درپوش بکسل بند ( از جنس PP )، براکت نگهدارنده لبه سمت چپ ( از جنس ورق ST )، براکت نگهدارنده لبه سمت
راست (ازجنس ورق ST) این محصول در سه آپشن با پرایمر ،بدون پرایمر و رنگی قابل ارائه می باشد.