تحقیق و توسعه

تحقیق و به‌روز بودن از ویژگی‌های ماست

رصد به موقع تغییرات و نوآوریھای صنعت خودرو و بومی سازی آنھا محقق نمی شود مگر در سایه تحقیق و توسعه، دپارتمان مھندسی شرکت متشکل از تیمی ۱۰ نفره از مھندسان علوم مکانیک، برق، الکترونیک، ابزار دقیق، شیمی و کامپیوتر در حوزه ھای تحقیق و توسعه، تعمیرات، بھره برداری و طرح ریزی محصول، ھمگام با سایر واحدھا در جھت نیل به اھداف عالیه سازمان مشغول به فعالیت می باشند. در راستای بکارگیری دانش ھای نوین واحد تحقیق و توسعه تکنولوژیھای روز دنیا به ویژه صنعت خودرو را دنبال و به مدد تجھیزات و نرم افزارھای مطرح و برخط صنعت خودرو آنھا را بومی سازی می نماید.