سایت شماره دو اصفهان

سایت شماره دو واقع در اصفهان

• زمینه فعالیت: تولید کامپاندهای مهندسی مصرفی شرکت با ظرفیت تولید روزانه حدود ۱۰.۰۰۰ کیلوگرم کامپاند مهندسى، در طرح توسعه این سایت افزایش دوبرابري ظرفیت تولیدي مد نظر می باشد.
• متراژکل: ۸٫۰۰۰ مترمربع