مجموعه سازی

مجموعه‌سازی

  • واحد مجموعه سازی شامل خطوط مجموعه سازی پلیمری، کامپوزیت و فلزی در سالن های مجزا می باشد.

  • خط مجموعه سازی پلیمری وظیفه مجموعه نمودن قطعات منفصله محصولات پلیمری از جمله انواع سپر خودروها را بر عهده دارد.

  • خط مجموعه سازی کامپوزیت با بهرمندی از خطوط رباتیک، وظیفه تکمیل محصولات کامپوزیتی نظیر انواع سینی فن خودروها را بر عهده دارد.

  • خط مجموعه سازی فلزی با به کار گیر خطوط رباتیک، وظیفه مجموعه نمودن قطعات منفصله محصولات فلزی از جمله انواع درب موتور خودروها را بر عهده دارد.