آزمایشگاه

تست و آزمایش دقیق

آزمایشگاه شرکت در سایه حضور متخصصان مجرب و متعھد تمامی محصولات و مواد اولیه شرکت را توسط دستگاه ھای مجھز و مطابق استانداردھای روز دنیا تست می نماید. این واحد دارای تأییدیه از واحد متد شرکت ساپکو می باشد و توانایی انجام کلیه تست ھای مورد نظر مشتریان خود را دارد.