خط رنگ

خط رنگ قطعات پلیمری و فلزی

این واحدها شامل خطوط تمام مکانیزه رنگ آمیزي قطعات پلیمري و فلزی می باشند که در ۳ سالن مجزا بنا شده اند، خط رنگ قطعات پلیمری ظرفیتی بالغ بر رنگ آمیزي ۲۲۰۰ قطعه سپر در یک شبانه روز را دار می باشد.