واحد کامپوزیت (SMC)

SMC

این واحد شامل سه سالن می باشد، که یک سالن خط پیوسته تولید شیت SMC و دو سالن دیگر تولید و مونتاژ قطعات کامپوزیتی نظیر سینی فن انواع خودروها را برعهده دارند.