اهداف کیفی

برای شما ارزش قائلیم

اهداف سازمان(جهت گیری های کلان سازمان)

• افزایش رضایت مشتری از طریق بهبود کیفیت و تحویل به موقع
• توجه به ظرفیت های تولید در جهت نیل به توسعه بازار و محصول
• بازبینی و ارتقا فرآیند ها و مهندسی مجدد آن ها با گنجانده شدن الزامات محیط زیست در نظام مدیریتی سازمان و سنجش اثربخشی آن
• حفظ بهبود و توسعه سرمایه انسانی از طریق استقرار و رشد مدل های منابع انسانی

چشم انداز:

• سرآمدی در تولید قطعات پلیمری، پلیمری رنگی، کامپوزیت و فلزی بدنه خودرو

ارزش های سازمانی:

• تولید ناب با حفظ کرامت انسان و محیط زیست